فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1375

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 5,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
10,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

مازندران - 2 ماه پیش

کارکرد
284,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
102,400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com