فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 175,000 کیلومتر قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1373

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
253,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
20,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir