فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 22,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
102 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
14,500 کیلومتر
قیمت
42,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir