فروش پراید 131SE در تهران مدل 1393

کارکرد : حواله قیمت : 17,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
22,200 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
6,600 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

البرز - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
18,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir