فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1391

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 28,600,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,500 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir