فروش پراید 131EX در خراسان رضوی مدل 1392

پراید، 131EX، 1392

خراسان رضوی

کارکرد : 102,000 کیلومتر قیمت : 17,400,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

خراسان رضوی - 2 سال پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
121,158 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir