فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 290,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,500 کیلومتر
قیمت
208,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
478,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
325,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir