فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2015

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : 500,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
490,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

گلستان - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2016

خوزستان - 10 ماه پیش

کارکرد
9,500 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir