فروش ب ام و 528i در تهران مدل 2014

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 590,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
395,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
950,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
735,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
875,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
690,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2015

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
890,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 528i، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir