فروش کیا اپتیما در قم مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 320,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
305,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
350,350,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

زنجان - 7 ماه پیش

کارکرد
102,000 کیلومتر
قیمت
248,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
375,000,000
منبع آگهی
otex.ir