فروش رانا LX در تهران مدل 1393

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 28,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1395

خراسان رضوی - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
64,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir