فروش پراید صندوق دار در فارس مدل 1389

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 13,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,880,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
17,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir