فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1392

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 21,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
18,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
23,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir