فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در خراسان رضوی مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 159,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1395

همدان - 11 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
197,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
حواله
قیمت
111,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir