فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1395

کارکرد : 75,000 کیلومتر قیمت : 67,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
55,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir