فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : حواله قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
25,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
257,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
7,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
317,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
308,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir