فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : حواله قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

قزوین - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
4,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
380,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
6,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
310,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir