فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 235,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
7,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
266,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir