فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 235,000 کیلومتر قیمت : 12,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
317,000 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
390,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
otex.ir