فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 225,000 کیلومتر قیمت : 11,800,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
191,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
237,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
376,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
389,000 کیلومتر
قیمت
11,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir