فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1384

کارکرد : حواله قیمت : 10,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
12,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
4,000,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir