فروش پراید صندوق دار در گیلان مدل 1384

کارکرد : حواله قیمت : 10,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280 کیلومتر
قیمت
10,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
173,000 کیلومتر
قیمت
17,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
18,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
7,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir