فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

اردبیل - 5 ماه پیش

کارکرد
4,200 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
246,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
121,160,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
12,500 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

همدان - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
123,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir