فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
28,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com