فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
32,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1391

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
82,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
otex.ir