فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 36,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

قم - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
32,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
حواله
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 8 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir