فروش ساینا EX اتوماتیک در تهران مدل 1396

کارکرد : 20,000 کیلومتر قیمت : 45,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,989,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir