فروش کیا اسپورتیج در هرمزگان مدل 2014

کارکرد : 80,000 کیلومتر قیمت : 1,300,000,000 منبع آگهی : iranpelak.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2009

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

فارس - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
94,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir