فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 142,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
122,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
71,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
5,200 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
132,000,000
منبع آگهی
otex.ir