فروش بسترن B30 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 123,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

قم - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
129,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
72,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir