فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 220,000 کیلومتر قیمت : 18,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
190 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
216,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
217,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
101,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
336,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
otex.ir