فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 29,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
143,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
202,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
162,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
142,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir