فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 286,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 0

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب
کارکرد
2,700 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
117,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir