فروش پراید 131EX در اصفهان مدل 1345

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
15,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1393

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir