فروش کیا اسپورتیج در کرمانشاه مدل 2012

کارکرد : 98,000 کیلومتر قیمت : 130,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2009

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
235,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2012

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
79,500 کیلومتر
قیمت
139,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

فارس - 3 هفته پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir