فروش رانا LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 45,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
28,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
47,500 کیلومتر
قیمت
26,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رانا، LX، 1395

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رانا، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir