فروش هیوندای ix55 در تهران مدل 2011

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 188,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
171,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
266,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
1,640,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
188,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
167,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir