فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 9,400 کیلومتر قیمت : 259,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس
کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
186,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1395

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
148,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
260,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
139,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
124,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir