فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 195,000 کیلومتر قیمت : 7,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
250,870 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
245,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir