فروش پراید 131EX در تهران مدل 1396

کارکرد : 60 کیلومتر قیمت : 29,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
16,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
9,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
131 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
15,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1381

گلستان - 3 سال پیش

کارکرد
1,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir