فروش پراید 131EX در تهران مدل 1396

کارکرد : 60 کیلومتر قیمت : 29,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
16,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir