فروش کیا اپتیما در لرستان مدل 2013

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 295,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
244,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
216,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir