فروش سمند LX در قم مدل 1394

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 47,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
265,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
24,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,350,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
16,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
139,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir