فروش سمند LX در قم مدل 1394

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 47,300,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
17,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
24,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1391

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1384

مازندران - 10 ماه پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
141,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir