فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1391

کارکرد : 150,000 کیلومتر قیمت : 48,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
35,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

یزد - 3 ماه پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
63,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir