فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1397

کارکرد : 600 کیلومتر قیمت : 81,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1398

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
53,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
41,500 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
44,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

زنجان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir