فروش سیتروئن زانتیا در مرکزی مدل 1388

کارکرد : 230,000 کیلومتر قیمت : 75,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
218,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1390

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
23,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

چهارمحال و بختیاری - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir