فروش کیا اپتیما در بوشهر مدل 2013

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 285,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
498,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir