فروش پراید 131EX در تهران مدل 1397

کارکرد : 28,000 کیلومتر قیمت : 36,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
94,200 کیلومتر
قیمت
14,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1391

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
61,700 کیلومتر
قیمت
15,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir