فروش بسترن B50 در قم مدل 1394

کارکرد : 63,000 کیلومتر قیمت : 118,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12 کیلومتر
قیمت
670,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

بسترن، B50، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1,500 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
560,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

بسترن، B50، 1393

لرستان - 11 ماه پیش

کارکرد
118 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

بسترن، B50، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

بسترن، B50، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

بسترن، B50، 1394

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com