فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 122,000 کیلومتر قیمت : 22,400,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
18,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
320,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
6,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir