فروش کیا اپتیما در کرمانشاه مدل 2013

کارکرد : 75,000 کیلومتر قیمت : 313,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

مرکزی - 2 ماه پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,250 کیلومتر
قیمت
221,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
392,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
252,000,000
منبع آگهی
otex.ir