فروش پراید 131EX در تهران مدل 1394

کارکرد : 47,000 کیلومتر قیمت : اقساطی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1396

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
131 کیلومتر
قیمت
14,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
4,200,045 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
103,000 کیلومتر
قیمت
16,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131EX، 1395

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
120 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131EX، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
64,700 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
otex.ir