فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1392

کارکرد : 70,000 کیلومتر قیمت : 325,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 6 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
312,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
139,770 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
159,000,000
منبع آگهی
otex.ir