فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1394

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1393

کرمان - 1 سال پیش

کارکرد
108,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1395

خراسان رضوی - 9 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
41,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir