فروش جک جی 5 - 1.5 در تهران مدل 1394

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
73,200 کیلومتر
قیمت
83,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

سیستان و بلوچستان - 4 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
150,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1396

سیستان و بلوچستان - 4 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
41,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir