فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1385

کارکرد : 340,000 کیلومتر قیمت : 16,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
255,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
136,135 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
36,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
22,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir