فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 13,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
285,000 کیلومتر
قیمت
6,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
17,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 1 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir